Hva om de gamle mystikerne og sjamanene i eldgamle kulturer hadde rett? Hva om det virkelig finnes noe mer bak den fysiske verden vi kjenner? Finnes det en intensjon og en mening bak alt som skjer? Det finnes innsikter om livet som har ligget i menneskesinnets siden tidenes morgen, og det siste drøye århundret har det utrolige skjedd: Vitenskapelige eksperimenter gir resultater som støtter opp under disse teoriene. Hva vil dette bety for oss? Har vitenskapen bevist guds eksistens? Betyr dette at vitenskap og religion endelig smelter sammen? Ervin Laszlo gir en mengde interessante innspill til disse debattene i boka “Revolusjon i vitenskapen.”

revolusjon_2

Det er nå ti år siden en av mine absolutt favorittbøker innen vitenskap ble lansert. I 2003 utga Flux forlag Ervin Laszlos “Revolusjon i vitenskapen. Fremveksten av det holistiske paradigmet.” Boka er verken tykk eller tettskrevet, men presenterer et bilde av universet  som er like fantastisk i dag som i 2003. Universet vi lever i består ikke av løse deler, tilfeldig satt sammen til en kynisk og likegyldig virkelighet. Den nye vitenskapen presenterer nye sider ved virkeligheten som knytter alt sammen til et svært meningsfylt hele. For å sitere fra baksiden av boka: “En fengende innfallsport til en helhetlig virkelighetsforståelse, med dyptgripende betydning for oss alle.”

En ny måte å se verden på!
Når store vitenskapelige grunnholdninger endres, kalles dette for paradigmeskifter, og det er dette siste paradigmeskiftet boka til Ervin Laszlo handler om. Et nytt, holistisk (helhetlig) verdensbilde trer frem. Et verdensbilde som forandrer det meste av hva vi trodde vi visste om den verden vi lever i, og som “gjenspeiler innsikter om livet og universet som har ligget i menneskesinnet siden tidenes morgen.” 

Om forfatteren
Problemet med å skrive om dette på en enkel og kortfattet måte, og utelate de vitenskapelige detaljene, er at det kan høres ut som new age-bullshit. La meg derfor si noen ord om forfatteren. Ervin Laszlo er en anerkjent ungarsk vitenskapsfilosof og systemteoretiker, av mange regnet som en av verdens fremste innen feltet. Han har skrevet 75 bøker og over 400 avhandlinger, og var i mange år tilknyttet FN, blant annet som vitenskapelig rådgiver for UNESCO. Han har hatt stillinger ved ulike universiteter verden rundt, innehar flere æresdoktorater og er tildelt en rekke priser. Med andre ord, en kar som vet hva han driver med.

Kort om boka
Boka gir en myk innføring i det nye verdensbildet, dets opprinnelse og viktigste trekk. Den utforsker hvorfor og hvordan dette har oppstått i fysikk og kosmologi, i de biologiske vitenskaper og i de nye disipliner for bevissthetsforskning. Den fremhever essensen av dette verdensbildet – at universets helhet formidles av et sammenhengende og interaktivt kosmisk felt, kalt psi-felt.

De overordnede nøkkelfaktorene for det nye verdensbildet er, i følge Laszlo:

  1. Det finnes en dyp sammenheng mellom liv, univers og bevissthet
  2. Universet ligner en levende organisme, snarere enn en samling døde elementer
  3. Materien forsvinner som fundamental egenskap ved virkeligheten; bevissthet og informasjon overtar
  4. Separate partikler eksisterer ikke, alt henger sammen via større, sammenhengende felt (kalt psi-felt)
  5. Mennesker er ikke isolerte individer, men en del av den kosmiske helheten

Litt om psi-feltet
Laszlo snakker mye om psi-feltet i boka – og har skrevet flere bøker konkret om nettopp dette. Med psi-felt så menes et (usynlig) sammenhengende felt som ligger “bak” alt det vi kan se med det blotte øye. Via dette feltet kan informasjon deles over store avstander, uten å måtte ta hensyn til begrensningene som tid og rom gir. Forskere mener at det slikt felt nødvendigvis  eksistere, basert på en rekke vitenskapelige eksperimenter som viser at partikler kommuniserer momentant over enorme avstander. Dette ville vært umulig i rom-tid-dimensjonen, siden alt er begrenset til lystets hastighet.

“I tusener av år har mystikere og seere, visdomsbærere og filosofer hevdet at det finnes et slikt felt i naturen; i Østen kalles det akasha-feltet. Inntil nylig har vitenskapen sett på dette som en myte. Men det er dette kosmiske feltet som nå, gjennom nye oppdagelser og nye horisonter, fremtrer i fronten av dagens vitenskap. Ledende forskere oppdager feltet i den innerste kjerne av vår fysiske virkelighet. Dette er et felt som “inn-formerer” og forbinder organismer og mentalt liv og alt som oppstår i vårt univers – og forbinder det med alle andre universer som noengang har eksistert.”

“Dette feltet er en del av det subtile oseanet av fluktuerende energier som er opphav til atomer og galakser, stjerner og planeter, såvel som liv og tanke på jorden og muligvis på andre planeter i hele det kosmiske rom. Psi-feltet er ikke bare kilde og opprinnelse til alt som fremtrer i rom og tid, men også naturens konstante og vedvarende hukommelse. Det er lager for alt som til alle tider har funnet sted i universet, og det  er den subtile og alltid tilstedeværende informasjonsbank for alt som noensinne vil komme til å finne sted.”

Hva betyr dette? Kan det for eksempel betraktes som en del av en mulig vitenskapelig forklaring på “uvitenskapelige” fenomener som vi putter i kategorien “overtro”? Kan det være at mennesker vi omtaler som klarsynte eller synske har en mer umiddelbar tilgang til denne informasjonsbanken enn resten av oss, og derfor har muligheten til å tilsynelatende sprenge grensene for tid og rom: “Spå” ting som kommer til å skje, eller “se” ting som har skjedd for lenge siden? Kanskje er det ikke så hokus-pokus som mange tror? Kanskje kan dette snart forklares med allment aksepterte, vitenskapelige termer?

Gamle naturlover kommer til kort
En ting er iallefall sikkert: Etter århundrer med et mekanistisk og materialistisk syn på den verden vi lever i, viser nyere forskning at denne måten å oppfatte verden på kommer til kort når en tar nye vitenskapelige oppdagelser nærmere i øyesyn.  De lineære årsak-virkning-prinsippene vi har forholdt oss til så lenge, og ansett som den eneste sannhet, fungerer bare delvis når vi observerer de minste partiklene som verden består av– kvantene.

Vitenskapsfolk har det siste drøye århundret klødd seg i hodet, og prøvd å finne en vei rundt. Einstein observerte kvantenes oppførsel, men nektet å akseptere det. Det måtte være noe vi hadde oversett, mente han. Dette kunne ikke stemme. “Gud spiller ikke terning“, uttalte han, og mente at grunnleggende prosesser i universet ikke kunne være vilkårlige, uten mulighet for å beregne utfallet. Likefullt oppfører kvantene seg på denne uforutsigbare måten, og vitenskapen har måttet følge etter.

“Einsteins fysikk gjorde opp med tid og rom som fast bakgrunn for bestemt bevegelse av massepunkter, men den holdt fast ved at grunnlegggende elementer i det fysiske univers kunne beskrives entydig. Kvanteteori, derimot, gjorde opp med selve bevegelsen som noe entydig (partikler fulgte ikke lenger greie baner, men syntes å kunne velge mellom forskjellige alternativer). En ubestemthet var innført i selve grunnlaget for virkeligheten – det vil si en grad av frihet, eller vilkårlighet, i bestemmelsen av hvilken bane en partikkel vil følge.”

Universets tilblivelse og utvikling av liv
Boka ser nærmere på kosmos, hvordan universet vårt kan ha oppstått, og ser på evolusjonistenes og kreasjonistenes motstridende tanker for hvorfor det finnes intelligent liv. Lazslo argumenterer for at liv ikke kan forklares ved klassisk evolusjonsteori alene. Universet er rett og slett ikke gammelt nok til at vi kan ha oppstått kun som et resultat av prøving, feiling og tilfeldige mutasjoner. Forklaringen kan ligge i at vårt univers kun er ett av et utall tilsvarende universer, både i fortid, nåtid og fremtid. Alt som noensinne har eksistert og all informasjon omkring dette, ligger lagret i psi-feltet, og er dermed “tilgjengelig” i det nye univers fødes. Vi startet med andre ord ikke med blanke ark, og derfor har intelligent liv oppstått på så “kort” tid. Lazslo mener, i likhet med en rekke andre forskere innen feltet, at universet er alt for presist genialt til å være tilfeldig skrudd sammen. Det er snakk om nanosekunder og bittesmå mengder masse som utgjør forskjellen på være og ikke-være for oss.

“Et annet kosmisk mysterium er universets fininnstilte konstanter. Fundamentale parametre har presis den verdi som gjør det mulig for komplekse strukturer å oppstå og utvikle seg. Dette er heldig for oss; det er akkurat disse strukturene som gjør det mulig for liv å eksistere på denne planeten. Hvis universet bare var en ørliten smule mindre fininnstilt, ville vi ikke vært her for å spekulere over årsakene til en slik presisjon.”

Laszlo trekker frem Fred Hoyles sammenligning med en blind mann som skal løse rubiks kube. Dersom mannen skal greie dette uten noen form for tilbakemelding på om det enkelte trekk fører ham i riktig retning eller ikke, vil han bruke i gjennomsnitt 126 milliarder år på å få det til. Dersom han får korrigeringer underveis i form av “nei” og “ja” på hvert trekk han gjør, vil tiden kunne reduseres til 2 minutter! Sånn kan det også ha vært med utviklingen av liv i universet; den har ikke foregått i blinde, men blitt korrigert på veien av den allerede lagrede informasjonen som finnes i psi-feltet.

revolusjon_1

Hvor er Gud oppi det hele?
Selv om vårt univers ikke er det eneste eller det første, selv om “moruniverset” (Metaverset) omfatter dem alle – noe måtte ha igangsatt Metaverset? Hva genererte den univers-genererende prosessen? Laszlo mener det må ligge en design til grunn, en metaversell plan. Han ser ikke poenget med uenighet mellom evolusjonister og kreasjonister, og mener det er to sider av samme sak. Det handler ikke om plan eller evolusjon, men en plan for evolusjon, siden universet åpenbart var planlagt slik at det kunne utvikle seg.

Er det her en gud kommer inn i bildet? Kan Gud ha en plass i et vitenskapelig verdensbilde? Kan åndelighet og reinspikka rasjonalitet forenes? Laszlo mener at dette er tilfelle. Om man bruker begrepet Gud eller kaller det noe helt annet, er av sekundær betydning. De “spirituelle tilbøyelighetene” til mange av historiens største vitenskapsmenn blir påpekt. Kvantefysikkens far, Werner Heisenberg, uttalte det slik:

“The first gulp from the glass of natural sciences will turn you into an atheist, but at the bottom of the glass God is waiting for you.”

Bevissthet
Laszlo ser også på det noe uhåndgripelige fenomenet bevissthet. Psi-feltet ser ut til å også kunne koble bevisstheter sammen, noe som kan bidra til å forklare eksempelvis telepati. Han ser på sinnets effekt på andre sinn og organismer. Vitenskapelige eksperimenter viser nemlig at vi ved tankens kraft kan påvirke svært mye av våre omgivelser. Til og med potteplantene dine kan respondere på tanker! (Dette har faktisk vært påvist ved å måle aktivitet i plantene via elektroder, mens man utsetter dem for emosjonell stimuli i form av positive og negative tanker).

Laszlo påpeker at såkalte primitive folk fra langt tilbake har hatt evnen til å opprettholde en forbindelse med hverandre, via bevisstheten, men at vi moderne mennesker har mistet evnen til “kosmisk kontakt”. Eksperimenter i laboratoriet viser imidlertid at “mottakeren” fortsatt er til stede hos oss, vi vet bare ikke hvordan vi skrur den på.

“Vår vanlige våkne bevissthet er en streng sensor. De fleste mennesker er “hjernevasket” til å filtrere bort ting som åpenbart ikke stammer fra sansene. Foreldre forteller barna sine at de ikke skal innbille seg ting, lærere gjentar at de må ta til fornuften og ikke drømme seg bort, og toneangivende venner som allerede er hjernevasket ler av barnet som står på sitt. Følgelig vokser de fleste opp til å bli dagligdags fornuftige individer, som overser eller undertrykker alt som ikke stemmer med vedtatte bilder av verden.”

Hva betyr det nye paradigmet for deg og meg?
Dersom vi hadde en tydeligere følelse av å være tilknyttet en større helhet, en følelse av ansvar for andre, hadde vi da tatt valg som hadde gavnet både oss og fellesskapet i større grad? Er det fragmenteringen og adskillelsen som er årsak til krig og elendighet i verden? Er det en følelse av manglende mening og tilhørighet som har ført oss inn i økologisk krise, moralsk forvirring og åndelig tomhet?

“Det holistiske verdensbildet er uunværlig for et interaktivt og gjensidig avhengig globalt samfunn hvor den enes liv og virke spiller over på de andres velferd. Samtidig er det avgjørende for en vitenskap som prøver å få orden på de mysterier og ugreiheter som plager den rådende oppfatning av verden.”

Lazslo sier at vi er fremmede elementer i den verden vi er født inn i, og at denne fremmedgjøringen åpner veien til blind utnyttelse av alt rundt oss. Kanskje er det den samme likegyldige holdningen som gjør at man ikke alltid er like nøye dersom man befinner deg på et offentlig toalett. Er det så nøye om tørkepapiret faller på gulvet? Vi regner med at det er noen andres jobb å plukke det opp. Laszlo mener at det nye verdensbildet kan bidra til utvikling av høyere bevissthet, at vi igjen knyttes nærmere sammen, ser oss selv som en del av den store helheten og derfor automatisk føler et ansvar utenfor vår egen stuedør.

“Dette er en kilde til håp, i vanskelige tider. Høyere utviklet bevissthet er viktig ikke bare for individene, det er avgjørende for hele arten menneske. Vi er nødt til å komme frem til et høyere nivå for solidaritet, empati og ansvar hvis vi skal kunne overleve på denne praktfulle, men styggelig utbyttede planeten. Og den bevissthetsrevolusjonen som har begynt å utfolde seg fører oss i riktig retning. Både for individets vekst og menneskehetens fortsatte tilhold på Jorden, er det påkrevet å delta i denne.”

En mørk fremtid full av håp?
Det er alt i alt et bittersøtt, men optimistisk, bilde Lazslo gir. Ja, vår planet har en utløpsdato, i likhet med galaksen vår og universet vårt, men det er ikke noen endelig slutt. Vårt lille univers er bare en såpeboble blant utallige såpebobler, som utvider seg, lever en kort, kort tid, for så å sprekke – men ikke forgjeves. Alt vi mennesker har gjort, følt og tenkt går ikke tapt, men blir brukt som “byggemateriale” for neste univers. De arkitektoniske tegningene blir bevart for fremtidens ingeniører.

Vitenskapelige eksperimenter viser at tankene våre kan eksistere uavhengig av den fysiske hjernen. Hologrammene som er avsatt fra våre livsopplevelser svekkes ikke i tid og rom. Dette gjør oss på sett og vis udødelige, selv om kroppen vår ikke varer evig. Det får meg til å tenke på forfatteren C. S. Lewis sitat: “You don´t have a soul. You are a soul. You have a body.”

Fortsatt new age-bullshit?
Høres dette veldig sci-fi ut?  Virker det for sært til å være sant? (Ja, for Ervin Laszlo mener også i fullt alvor at det selvsagt er liv andre steder i universet. Alle sannsynlighetsberegninger tyder på det, og det går hånd i hånd med den nye oppfatninegn av universet.)

De fleste av oss lever livene våre innenfor de fastsatte rammer og normer. Vi godtar først og fremst det vi selv kan forstå, og forholder oss til dette – hvilket ikke er rart overhode. Det er ikke gjort over natta å endre sine grunnleggende syn og holdninger. Likevel er “Holos”– det nye verdensbildet– faktisk mye mer intuitivt for oss. Husk at det overenstemmer langt på vei med det som urgamle folkeslag omkring i verden har holdt fast ved, til alle tider. Men det fordrer et åpent sinn, fra hver enkelt av oss, å fri oss fra de mange kunstig konstruerte oppfatningene vi har av verden.

En god start kan være å lese Ervin Laszlos fantastisk interessante bok. Selv om dette innlegget ble langt, så er ikke boka tilsvarende lang. Og den er lettfattelig skrevet. Rett og slett en godbit som kan fortæres på få dager… God lesning og velkommen til en “ny” verden!

Boka kan blant annet kjøpes på Flux forlagBokkilden.no eller på Adlibris.no.
Her finner du også biografi om Ervin Laszlo og andre bøker han har skrevet.

revolusjon-i-vitenskapen